... i nás pohání energie.

Projekce, montáž a servis vyhrazených elektrických a energetických zařízení.

Realizace malých fotovoltaických elektráren, včetně bateriových řešení včetně vyřízení dotace v programu nová zelaná úsporám.

Jako dodavatel a integrátor elektrických zařízení se naše společnost specializuje na decentrální výrobny elektrické energie připojené paralelně k distribuční soustavě.

Pro naše klienty zpracujeme studii proveditelnosti připojení zdroje, jeho projekci, dodávku, servis a podporu po dobu celého životního cyklu.

MOTTO
Další: Co děláme

Co děláme

Projekce

Projekce

 • projektování vyhrazených elektrických zařízení od analýz a studií proveditelnosti po dokumentace skutečného stavu
 • určování vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 • analýzy řízení rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2
Realizace

Realizace

 • koordinace prací
 • elektromontážní práce
 • dodávky technologií
 • systémové integrace
Servis

Servis

 • záruční a pozáruční servis fotovoltaických elektráren
 • revizní činnost vyhrazených elektrických zařízení
 • poradenství při provozování elektrických zařízení
 • diagnostika a termosnímkování elektrických a energetických zařízení
Další: Příklady realizací

Příklady realizací

Servis a údržba rozsáhlých fotovoltaických parků

Servis a údržba rozsáhlých fotovoltaických parků

Při realizaci servisní činnosti se snažíme se znalostí instalace výpadkům ve výrobě předcházet a maximalizovat tak užitek z provozování výrobny. Pravidelné profylaktické prohlídky, které provádíme na výrobnách spočívají ve vyhledávání slabých míst (možných přechodových odporů, nastavení provozních hodnot) až po vyloženě ochrannou funkci (kontrola síťových parametrů, kontrola výkonových rozvaděčů a kompenzátorů, kde i malý přechodový odpor může vézt ke značným hmotným škodám či ke vznícení).

Naši technici s termokamerou monitorují rozvaděče a komponenty výrobny a vyhledávají tak potencionální ztráty ve vedení. Touto činností se nám daří mnoho možných poruch zařízení, popřípadě výrobních ztrát odstranit dříve, než se mohou projevit a způsobit tak výpadky ve výrobě popřípadě ohrožení majetku.

 

Naše hlavní konkurenční přednosti:

- certifikace členů našeho týmu od výrobců technologií použitých na výrobnách,
- servisní partnerství s firmou Fronius – výrobce střídačů.

- proškolení od mnoha ostatních výrobců solární techniky: Growatt, Goodwe, SMA, Kostal, Solaredge

- všichni členové týmu jsou v souladu s nařízením vlády 194/2022 Sb. osoby znalé s vyšší kvalifikací z tohoto důvodu je zde plná zastupitelnost při řešení servisních zásahů,
- většina našich zaměstnanců absolvovala mnoho doplňkových seminářů a školení, které byly přímo -vybírány s ohledem na problematiku instalací výroben elektrické energie,
- detailní znalost prostředí PDS, ERU, OTE
- znalost systémů EZS a jejich projektování, konfigurace, servisu a obsluhy,
- dřívější komunikace s dotčenými orgány státní správy z doby výstavby a tím snazší komunikace v případě řešení nových požadavků,
- vlastní revizní technik zabezpečující revizne výroben s osvědčením do 35kV,
- zkušenost se servisem a obsluhou daných typů výroben,
- zabezpečení plynulého a bezproblémového přechodu od stávajícího servisního partnera,
- technik na servisní zásah vyjíždí již vždy s náhradními díly a je schopen na místě danou závadu odstranit prostou výměnou dílů a následně uplatnit na komponenty záruční reklamaci popřípadě opravu.

Výstavba fotovoltaických elektráren pro rodinné domy

Výstavba fotovoltaických elektráren pro rodinné domy

Projektujeme a dodáváme fotovoltaické systémy pracující paralelně s distribuční soustavou, ostrovní systémy, systémy využívané jen k ohřevu teplé užitkové vody i bateriové systémy.

Individuálním přístupem ke každému zákazníkovi, kdy zvolíme individuální řešení s ohledem na spotřebu elektřiny a způsoby jejího využívání navrhneme každému klientovi řešení "na míru". Při realizacích vycházíme vždy z rozboru stávající spotřeby. Do systému umíme integrovat prvky regulace výstupního výkonu. Zabezpečíme komunikaci se stávajícícmi technologiemi jako klimatizace, tepelná čerpadla, ohřev TUV.  Dle potřeb integrujeme střídače s asymetrickou dodávkou, případně i ostrovní systémy, které budou zásobovat objekt energií bez připojené distribuční soustavy.

Pro instalace pomáháme klientům zabezpečit vypisované dotační podpory, zejména program pro rodinné domy - Nová zelená úsporám. Zařídíme vše od podání žádosti provozovateli distribuční soustavy, přes projektovou dokumentaci, realizaci a vyřízení dotace.

Jsme kvalifikovanou osobou pro montáž fotovoltaických zařízení, držitelem profesní kvalifikace: elektromontér fotovoltaických systémů.

Jsme členy České fotovoltaické asociace.

Naše řešení Vám umožní energietickou soběstačnost, kdy ve dne energii uložíte do baterií a v noci, případně při výpadku sítě bude spotřebovávat akumulovanou energii z baterií.

 

Dodáváme systémy renomovaných evropských výrobců i čínských výrobců. 

Dodáváme zejména střídače výrobců Fronius, SMA, Growatt, Goodwe, RCT, Solaredge.

 

Navrhneme Vám řešení jak ušetřit za spotřebu elektrické energie. Požádejte nás o zpracování nabídky na realizaci malé fotovoltaické elektrárny. 

 

Energetické poradenství - optimalizace spotřeby

Energetické poradenství - optimalizace spotřeby

Provádíme měření a monitoring toku energie. Pomocí síťového analyzéru nabízíme možnost dlouhodobě zaznamenávat spotřebu elektrické energie i harmonické složky  a kvalitu elektrické energie ve vašem odběrném místě.

Výsledky měření lze použít pro optimalizaci velikosti hlavního jističe před elektroměrem, popřípadě pro správné stanovení rezervovaného příkonu či rezervované kapacity.

Měření je vhodné pro všechny typy instalací NN jak v sítích 50 Hz, tak i stejnosměrných. Jsou schopny měřit a zaznamenávat: U, I, P, Q, S, cos φ, PF, tan Φ,energii ve čtyřech kvadrantech včetně výpočtu nákladů, THD, harmonické složky do 50. řádu.

Projekce, poradenství a dodávka výroben elektrické energie

Projekce, poradenství a dodávka výroben elektrické energie

Poskytujeme poradenství a projekci při výstavbě alternativních zdorjů elektrické energie a kombinované výroby elektrické energie a tepla. Mezi naše klienty patří vlastníci a provozovatele bioplynových stanic i výroben pracujících na principu spalování dřevního plynu v kogeneračních generátorech.

Systémy elektronické ostrahy majetku

Systémy elektronické ostrahy majetku

Elektronická zabezpečovací signalizace

Elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS) nebo též dle ČSN EN 50131-1 ed.2 poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (z anglického originálu „Intrusion and Hold-up Alarm System) se rozumí systém sloužící k detekování a indikaci přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí vetřelce do střeženého prostoru splňující požadavky souboru norem ČSN EN 50131.

Kamerové systémy

Nabídka dodávky a instalace průmyslových televizních systémů CCTV naší firmou je zaměřena především na ochranu osob, majetku a monitorování různých procesů. V našem portfoliu se nacházejí výrobky různých firem, které se vyznačují především vysokou úrovní kvality a použitými moderními technologiemi.

Systémy CCTV jsou vhodné především jako podpora klasických systémů EZS, v některých speciálních případech však může část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací se staly nezbytnou součástí moderních bezpečnostních a kontrolních systémů supermarketů, obchodních domů, hotelů, garáží, městských center, administrativních budov, letišť, nádraží, průmyslových podniků, zábavních a sportovních center, policejních i armádních objektů.

Systém je tvořen těmito prvky:

Ústředna

Zařízení pro příjem, zpracování, ovládání, indikaci a iniciaci následného přenosu informace

Detektor vniknutí

Zařízení konstruované ke generování signálu nebo zprávy o vniknutí, jako reakci na nenormální stav detekující přítomnost nebezpečí

Detektory lze z hlediska způsobu detekce rozdělit na:

 • Pasivní infračervené
 • Mikrovlnné
 • Kombinované
 • Kontakty otevření
 • Detektory tříštění skla
 • Otřesové             

Zvláštní skupinou detektorů jsou detektory pro ochranu perimetru, které mohou být tvořeny elektronickými systémy montovanými na plot, samostatnými pasivními nebo aktivními systémy využívající paprsek nebo pole a v neposlední řadě i kamerové systémy. Takto provedený systém střežení perimetru je poté stejně jako běžný detektor připojen k ústředně EZS.

Doplňkové ovládací zařízení

Zařízení použité pro doplňkové ovládací účely např. ovládací klávesnice, biometrický prvek, čtečka karet, klíčenka apod., umístěné vně střeženého prostoru, pomocí něhož je možné zařízení uvádět do stavu střežení nebo klidu, případně jímž se může ukončovat proces uvedení do stavu střežení nebo zahajovat proces uvedení do stavu klidu

Výstražné zařízení

Zařízení, které produkuje zvukový popř. optický poplachový signál v odezvě na hlášení poplachu

Přenosový systém

Předává hlášení poplachových stavů, stavů sabotáže nebo poruchových stavů

Poplachové dohledové centrum

Trvale obsluhované dohledové pracoviště, do kterého jsou předávány informace týkající se stavu jednoho nebo více systémů EZS

Měření a regulace - Systémové integrace

Měření a regulace - Systémové integrace

Systémové integrace řídících a ovládacích nadstaveb do stávajících technologií. Sběr, řízení, archivace a vizualizace dat pomocí SCADA/HDI prostředí. Pomocí vizualizací i v tenkých klientech a mobilních zařízeních klient může s různými stupni oprávnění monitorovat i ovládat průmyslové technologie.

 

Monitoring

Monitoring doporučujeme zajistit pomocí automatů ELVAC RTU. Modulární řídicí systém RTU7M je produktem vyvinutým a vyráběným firmou ELVAC a.s. a je využíván hlavně v oblasti energetiky.

ELVAC RTU zahrnují v sobě tyto funkce:

1. Řídící procesorovou jednotku

2. Komunikační drátová i bezdrátová rozhraní s mnoha komunikačními protokoly

3. Digitální vstupy a výstupy

4. Analogové vstupy pro měření proudů a napětí v třífázových soustavách a výpočet odvozených veličin

5. Ochrany a automatizační funkce opětovného zapnutí

6. Programovatelné logické a relační funkce

7. Napájecí zdroj s kontrolovaným dobíjením záložní baterie

8. Teplotní čidla, možnost napojení dalších, např. síla větru či měření osvitu

 

Zařízení porovnává vstupní parametry jednotlivých proměnných. V případě neshody se stanovenou mezí je předána informace servisnímu technikovi, popřípadě pomocí definovaných typů uživatelů (mistrovi výroby, managementu,….). Díky možnosti programovacího jazyka VBScript jsou programovány veškeré hlídací mechanismy pomocí skriptu. Servis může vykonávat každý den jiný servisní technik. Z tohoto důvodu může být implementována funkce pro vyhledání servisního technika v závislosti na pracovním kalendáři. Pokud servisní technik není schopen vykonávat svoji činnost, může být zvolen v hlavním menu jiný servisní technik. V případě poruchy jsou zasílány maily, SMS danému servisnímu technikovi.

Aplikace je přístupná přes internet pomocí tenkého Smart i Web klienta SCADA/HMI systému Reliance. Smart klienta využívá především servisní technik, který má vždy přehled o aktuální situaci. Web klienta mohou použít buď ostatní zaměstnanci, nebo investoři pro kontrolu běhu výrobny.

 

Dispečerské řízení výroby

Dispečerské řízení výroby

Pro výrobny energií, kde je provozovatelem distribuční soustavy nařízeno vybavení dispečerským řízením výroby.

Jako přidanou hodnotu Vám umíme nabídnout zajímavou pořizovací cenu, možnost naprogramování jednotky tak, aby Vám jste měli přehled o výrobě a stavu dat zasílaných na ČEZ Distribuci i dostupnost servisního zázemí s ohledem na lokalizaci vaší výrobny.
 

Rozvaděče dispečerského řízení jsou naším výrobkem. Základem rozvaděče je automat RTU7M nebo RTU7Kl společnosti ELVAC, které jsou schváleny provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce pro tento typ aplikace.

Jednotku RTU lze přímo integrovat do prostředí SCADA Mikrodispečink. Prostřednictvím komunikačního serveru RTU Komunikátor s OPC, DDE či TCP rozhraním lze jednotky integrovat do libovolných monitorovacích nebo řídicích systémů třetích stran. RTU Uživatelské centrum umožňuje komunikaci se všemi řadami RTU jednotek prostřednictvím UMTS, Ethernetu nebo přes sériové rozhraní. Každá jednotka v systému má své specifické sériové číslo a IP adresu. Počet připojených jednotek prakticky není omezen. Jako platformu pro běh aplikace lze použít libovolné PC s OS MS Windows 2000 a vyšším vybavené GSM UMTS modemem či připojením přes Ethernet. Nad tímto serverem je možné provozovat systémy sběru dat, řízení a vizualizace pomocí SCADA/HMI, např. v prostředí Promotic, InTouch, Mikrodispečink, ControlWeb, Citect či mnohých dalších. Propojení může být realizováno také standardními komunikačními protokoly včetně síťových.

Revizní činnost

Revizní činnost

Naši revizní technici zabezpečí výchozí i pravidelné revize vašich instalací v termínech dle ČSN 33 1500 a nařízení vlády 190/2022 Sb. a v rozsahu ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN EN 62 305 ed.2.

Provádíme:

 • revize hromosvodových zařízení;
 • revize rozvodů nízkého napětí (do 1000V);
 • revize rozvodů vysokého napětí (nad 1000V do 35kV);
 • revize el. zařízení v objektech typu A;
 • stanovení základních charakteristik zařízení podle ČSN 33 2000–3 včetně vystavení protokolu;
 • zkoušky elektrických zařízení
Termovizní měření

Termovizní měření

Pro průmyslové využití má termokamera veliký význam zejména jako prediktivní údržba - zjištění možnosti havárie a odstranění příčin ještě před tím, než se havárie stane. Takto jsou sníženy náklady na opravu vadných součástek na minimum oproti opravě, která by následovala až po havárii.

 

Příklady využití termovize v energetice a průmyslu

 

 • kontrola fotovoltaických panelů;
 • kontrola pojistných skříní a jističů;
 • kontrola vodičů;
 • kontrola elektrických obvodů;
 • kontrola trafostanic;
 • kontrola elektromotorů, převodovek, čerpadel;
 • lokalizace přidřených ložisek (např. pásových dopravníků);
 • lokalizace hladiny kapaliny v zásobníku;
 • kontrola tepelné izolace vodovodů, horkovodů, parovodů;
Další: Kontakty

Kontakty

EnServis s.r.o.

IČ: 28815408, DIČ: CZ28815408

sídlo: Dlouhá 1109, Svítkov, Pardubice 530 06

email: enservis@enservis.cz

ID datové schránky:  m6hy6j4

telefonní kontakt na technika ve službě: +420 775 707 065

 

bankovní spojení:

účet v Kč:

2101927306 / 2010 vedený u FIO BANKA Pardubice
SWIFT (BIC) FIOBCZPPXXX, IBAN:  CZ6620100000002101927306
 
43-9370630297 / 0100 vedený u KB Pardubice
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN:  CZ1601000000439370630297
 

 

účet v EURO:

107-4239370247 / 0100 vedený u KB Pardubice
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN:  CZ1501000001074239370247

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28907

 

Oprávnění k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení E1A do 35kV od TIČR: ev.č. 13774/6/20/EZ-M.O,R,Z-E1A

Osvědčení o registraci Českého metrologického institutu k montáži indukčních elektroměrů, statických elektroměrů a měřících transformátorů proudu a napětí, číslo: 500-OR-0002-21

Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) - Milan Žák